ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 ถูกต้อง  ตรวจสอบได้ตามระเบียบ  บริหารอย่างเป็นระบบ

 

วิสัยทัศน์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านความถูกต้อง โปร่งใส โดยยึดระเบียบ  กฎหมาย และข้อบังคับ ช่วยประสานงาน และให้บริการ ระหว่างหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อการพัฒนางาน และองค์กร

 

 พันธกิจ

        1. จัดระบบการบริหารด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ  
        2. ดูแลการรับเงิน การจ่ายเงินงบประมาณ  เงินรายได้ และเงินอื่นๆ ที่พึงรับหรือพึงจ่าย  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส  ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับภาคใต้การบริหารเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS )
        3. ดำเนินการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ  เงินรายได้ และเงินอื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ
        4. สนับสุนนตลอดจนการให้บริการ และช่วยประสานงานระหว่างหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานให้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
        

วัตถุประสงค์

 

xxx 

สถานที่ทำการ

 

xxx

 

พันธกิจ

xxx