ประชาสัมพันธ์งานทะเบียน ดู ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนทั้งหมด
  • ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 93 ครั้ง]
  • ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 85 ครั้ง]
  • ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะทำการมอบตัวในระหว่างวันที่ 1-11 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี[อ่าน : 173 ครั้ง]
  • ประกาศกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึก... ประกาศกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561[อ่าน : 384 ครั้ง]
  • ประกาศ การจำหน่ายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2561 เนื่องจากขาดพื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2561[อ่าน : 365 ครั้ง]
  • ประกาศ การจำหน่ายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2561 เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2561[อ่าน : 359 ครั้ง]
  • แนวทางการปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา แนวทางการปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2561[อ่าน : 479 ครั้ง]
กิจกรรมงานทะเบียน ดู กิจกรรมงานทะเบียนทั้งหมด
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จก...

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึ... [อ่าน : 67 ครั้ง]

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จก...

ณ ห้องอุดรธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา อุดรธานี [อ่าน : 360 ครั้ง]