บุคลากรงานทะเบียน

 

 

 

     

นายบัญชา  เพ็งสว่าง

ตำแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน

นายสุวิทย์  ประดิษฐ์

ตำแหน่ง รองหัวหน้างานทะเบียน

นางสมคิด  งามปัญญา

ตำแหน่ง ส.3

   

นางงสาวสุจิตรา  หมู่โยธา

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวศิริกาญจน์  กัลลัยพันธุ์

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นายกฤษดา  กุลกั้ง

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน