ประกาศ การจำหน่ายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2561

ประชาสัมพันธ์งานทะเบียน วัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561, เวลา 16:18 น. 234 ครั้ง นายกฤษดา

ประกาศ เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

http://www.udontech.ac.th/web59/index.php/2015-08-03-08-25-43/category/110-2560?download=256:2560

ประกาศ เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561

http://www.udontech.ac.th/web59/index.php/2015-08-03-08-25-43/category/110-2560?download=386:2560