ประเภท : ประชาสัมพันธ์งานทะเบียน
  • ประกาศกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึก... ประกาศกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561[อ่าน : 244 ครั้ง]
  • ประกาศ การจำหน่ายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2561 เนื่องจากขาดพื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2561[อ่าน : 211 ครั้ง]
  • ประกาศ การจำหน่ายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2561 เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2561[อ่าน : 220 ครั้ง]
  • แนวทางการปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา แนวทางการปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2561[อ่าน : 278 ครั้ง]
มีประชาสัมพันธ์งานทะเบียนทั้งหมด 4