วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vison)

เป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อข่าวสาร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาศรับรู้ เกิดความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความารถในด้านการสื่อสาร

 

พันธกิจ (Mission)

ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในองค์กรได้รับทราบข่าวสารต่างๆ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี