เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบ (Responsible)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
2. รับผิดชอบต่อศูนย์การติดต่อ สื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่นส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
4. ทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ เช่น ป้าย โปสเตอร์ สื่อดิจิตอลเพื่อประชาสัมพันธ์
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย