ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 ซื่่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

 

วิสัยทัศน์

 มุ่งมั่นสู่ การเป็นหน่วยงานให้บริการที่เป็นเลิศด้านงานพัสดุ ยึดมั่นในระเบียบ

 

พันธกิจ

 จัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ตรงตามเวลาและความต้องการของหน่วยงานและของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

วัตถุประสงค์

 เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การบริการจัดการพัสดุมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อทางราชการ

 

สถานที่ทำการ

 งานพัสดุ  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี