ขั้นตอนการเบิกค่าสินไหมทดแทน

ขั้นตอนการเบิกค่าสินไหมทดแทน

กรณีทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ให้นักเรียนนักศึกษาเตรียมเอกสาร เพื่อเบิกค่าสินไหมทดแทน ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาบัตรนกเรียนนักศึกษา
  3. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
  4. ใบเสร็จค่ารักษา (ฉบับจริง)

หมายเหตุ : ให้นักเรียนนักศึกษานำเอกสารได้ที่ ห้องพยาบาล วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

                โทรศัพท์ 042 – 221538 ต่อ 301