ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 

 

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นการพัฒนางาน ให้บริการและช่วยเหลือ

เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ทางการศึกษา อาชีและความสุขแห่งชีวิต

 

พันธกิจ

 

1.มุ่งเน้นการประสานงานกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดหางานให้กับผู้สำเร็จการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

2.ให้บริการข่าวสารข้อมูลด้านการศึกษาและอาชีพที่ทันสมัย

3.ช่วยเหลือแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพแก่ผู้เรียนและผู้สนใจอย่างทั่วถึง

4.อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน

5.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษาของสถานศึกษาสู่ชุมชน

วัตถุประสงค์

 

  1. เพื่อส่งเสริม ป้องกันนักเรียน/นักศึกษาที่ไม่มีปัญหาให้รู้จักพัฒนาตนเองให้มีความมั่นคงและเป็นสุขในการดำเนินชีวิตได้
  2. เพื่อส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ให้รู้จักตนเองและสามารถแก้ไขป้องกันพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานักเรียน/นักศึกษาในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น และส่งเสริมป้องกันให้แนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้
  4. เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาทุกคนดำเนินชีวิตในสังคมอย่างรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ และมีชีวิตที่เป็นสุข
  5. เพื่อส่งเสริมกลุ่มปกติ กลุ่มพิเศษ ให้ดียิ่งขึ้น
  6. เพื่อแก้ปัญหาจากกลุ่มมีปัญหา กลุ่มเสียง ให้เป็นกลุ่มปกติ

สถานที่ทำการ

 

ตั้งอยู่ที่ อาคารอำนวยการ  ชั้น 1 ห้องแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

วิทยาลัยเทคนิคอุดธานี

3 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

เบอร์โทร 042-221538 ต่อ 100

อีเมล์ Utech.udonthani@gmail.com