ธุรกิจ " Techniccom Shop"

 

1)  แนวคิดธุรกิจ/ความเป็นมาของธุรกิจ

จากวัตถุประสงค์การส่งเสริมให้มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษา และประชาชนที่สนใจให้สามารถนำความรู้และทักษะวิชาชีพมาใช้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางพาณิชย์ ทางแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงได้ศึกษาว่าในปัจจุบันนักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำรายงาน พิมพ์งานวิจัย และ เอกสารต่างๆ จำนวนมาก อีกทั้งต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาของการเรียนและการทำงาน

          จากกิจกรรมการเรียน การทำงาน ดังกล่าวทำให้เกิดการใช้จ่ายเพื่อใช้บริการ ทำรายงาน พิมพ์งานวิจัย เอกสารต่างๆ และการบริโภควัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สิ้นเปลือง จำเป็นต้องใช้ซ้ำ ซื้อใหม่ทดแทนเมื่ออุปกรณ์นั้นเสื่อมสภาพ

          ดังนั้น การตั้งศูนย์บ่มเพาะร้าน Techniccom Shop ขึ้นมาก็เพื่อเป็นการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ในการทำรายงาน พิมพ์งานวิจัย และ เอกสารต่างๆ ตลอดจนจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สิ้นเปลือง เพื่อให้สะดวกต่อการใช้บริการของนักศึกษาและบุคลากรที่อยู่ภายในบริเวณวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีที่มีจำนวนมากกว่าสี่พันคน

 

2)  ชื่อเจ้าของกิจการ     แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   ชื่อกิจการ (ถ้ามี)  Techniccom Shop

 

3)  ที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ

                   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

4)  ประเภทสินค้าหรือบริการ

                   บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับการทำรายงาน พิมพ์งานวิจัย และ เอกสารต่างๆ ตลอดจนจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สิ้นเปลือง

 

5) เหตุผลและสิ่งจูงใจ/แรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจ

  1. เพื่อหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษา
  2. เพื่อฝึกทักษะการเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ

 

6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักศึกษามีรายได้
  2. นักศึกษามีทักษะในการประกอบธุรกิจ
  3. สถานศึกษาได้รับชื่อเสียงและรางวัลจากการประกวดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา