หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ทำหน้าที่จัดการศูนย์บ่มเพาะ  ประสานงานสร้างความความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ดำเนินการบ่มเพาะผู้เข้ารับการบ่มเพาะให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ กำหนด

2. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ตามความต้องการ(Need) ของแต่ละกลุ่ม

3. ประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ  ที่ปรึกษาบัญชี  ให้แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

4. ดูแลและรับผิดชอบอาคารสถานที่  วัสดุ ครุภัณฑ์  เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์บ่มเพาะ

5. ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่นๆ  เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

6. ดำเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ  และเงินรายได้ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการและที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะกำหนด

7. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เข้ารับการบ่มเพาะเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

8. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

9. งานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย