หลักการและเหตุผล

            วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ร่วมกับธนาคารออมสิน เขตอุดรธานี 1 และธนาคารออมสิน สาขาเทสโก้โลตัส นาดี อุดรธานี ดำเนินการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จัดการออม มีความรู้ด้านการจัดการทางการเงิน ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรับผิดชอบ

 

             เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน และร่วมเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลง ระหว่าง นายเกียรติศักดิ์ โชควรกุล ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตอุดรธานี 1 และนายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

             นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กล่าวว่า กิจกรรมธนาคารโรงเรียนเป็นภารกิจของธนาคารออมสินที่มุ่งเน้นส่งเสริมการออม ธนาคารจึงดำเนินการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ด้านการจัดการทางการเงิน ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรับผิดชอบตั้งแต่เป็นเยาวชน อันเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนและนักศึกษาได้รู้จักระบบบริหารทางการเงินอย่างแท้จริง

 

             วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นสถาบันศึกษาที่มีความพร้อมที่จะสามารถเปิดดำเนินการได้ทาง ธนาคารออมสินจึงได้อนุมัติงบประมาณเพื่อตกแต่งสถานที่ ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนให้กับบุลคลากรของวิทยาลัย จนบัดนี้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการ และให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ

 

              ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เปิดให้บริการวันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.30-16.00 น. และได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

              1.มีจำนวนบัญชีทั้งสิ้น 1,400 บัญชี

              2.จำนวนเงินฝากทั้งสิ้น 140,000 บาท โดยมีธนาคารออมสิน สาขาเทสโก้โลตัสนาดีอุดรธานี เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและรับส่งเงิน

 

               นางสาวสุปรีดี เสนานุช ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาเทศโก้โลตัสนาดีอุดรธานี เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นการออม ส่งเสริมให้สังคมไทยได้รู้จักการออมบนพื้นฐานการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดมา โดยเชื่อมั่นว่า หากคนไทยมีจิตสำนึกรักการออมตั้งแต่วัยเยาว์ ก็จะส่งผลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นความสำคัญของการออม รู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ตลอดจนส่งผลให้ประเทศชัดเข้มแข็งได้ด้วยเงินออมของคนในชาติ

 

               ธนาคารออมสิน จึงได้จัดให้มีโครงการธนาคารโรงเรียน ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา โดยเป็นการจำลองสาขาของธนาคารไว้ในโรงเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้บริหารจัดการงานธนาคารด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำดูแลการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้รู้จักการบริหารจัดการภายในกลุ่ม ฝึกฝนการทํางานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความรับผิดชอบ ตลอดจนสร้างทักษะในการให้บริการ

 

               วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญและแสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน โดยที่วิทยาลัยฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ตั้ง เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุต่างๆ บุคลากรที่จะปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน ซึ่งเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเอง ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นธนาคารโรงเรียนแห่งที่ 997 นับตั้งแต่เริ่มโครงการมาเมื่อปี 2541

 

               ด้านนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การนำระบบธนาคารมาใช้เป็นเรื่องที่ดีที่จะให้รู้จักการใช้เงินอย่างมีคุณค่า ในโรงเรียนหลายแห่งมีการพัฒนาการออมทั้งในรูปแบบธนาคาร กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มสหกรณ์ และถือเป็นแบบอย่างแก่สถาบันอื่น ในการส่งเสริมวินัยการใช้เงินในการจัดทำระบบบัญชี

 

                ซึ่งการพัฒนาระบบการศึกษาโดยเฉพาะสายอาชีวะที่ขาดแคลนแรงงานฝีมือ ในอนาคตที่จะมีการเปิด AEC จะต้องเตรียมความพร้อมหากเปิดต้องอาศัยประเทศเพื่อนบ้านและวันใดวันหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านเกิดกลับบ้านจะยากลำบาก วิทยาลัยเทคนิคเป็นระบบอาชีวะต้องผลิตบุคลากรมาแข่งขัน โดยปลายปีที่จะเปิด AEC แต่ยังมี AEC+ ต่างๆ ดังนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อม ส่วนผู้ใหญ่ในจังหวัดต้องผลักดันยุทธศาสตร์การศึกษา

 

                 รวมถึงการตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี ที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นจุดหมายปลายทางของอาชีวศึกษาเพื่อต่อยอดจากการเรียนปวส. สู่การเรียนระดับปริญญาตรี โดยเน้นหนัก 3 ด้าน คือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ตรงกับนโยบายรัฐบาลที่ว่า Digital Economy โดยมีมหาวิทยาลัยสุรนารีเป็นพี่เลี้ยง//