ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

“เรียนดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ”

พันธกิจวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

2. บริหารจัดการ การอาชีวศึกษา การให้บริการทางวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา

3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อื่นๆที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน

4. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน เพื่อความเป็นพลเมืองดีของชาติ

วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ