ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 “เรียนดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ”

 

วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

พันธกิจ

 

1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ

    และทักษะชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

2. บริหารจัดการ การอาชีวศึกษา การให้บริการทางวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน

    ท้องถิ่นรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนการอาชีวศึกษา

3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี 

   สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อื่นๆที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน

4. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน เพื่อความเป็นพลเมืองดีของชาติ 

 

วัตถุประสงค์

 

 

สถานที่ทำการ

 

บ้านเลขที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี แผนกวิชาช่างยนต์ ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

 

พันธกิจ