ประเภท : งานวิจัยในชั้นเรียน
  • การแก้ปัญหานักศึกษาอ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง โดยใช้การ์ตูนช่วยสอน ในรายวิชาเครื่องปรับอากาศและทำความเย... 1/2560[อ่าน : 715 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหานักศึกษาไม่ส่งงาน ในรายวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ รหัส 3100-0109 2/2560[อ่าน : 546 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหานักศึกษาไม่ส่งใบงาน โดยวิธีแบบยอมรับข้อตกลง ในรายวิชากลศาสตร์เครื่องกล รหัส 2101-2007 ปีการศึกษา 2/2560[อ่าน : 854 ครั้ง]
มี<i class="fa fa-rss" aria-hidden="true"></i>งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด 3