ประชาสัมพันธ์แผนก ดู ประชาสัมพันธ์แผนกทั้งหมด
แบบประเมินครูผูสอน

ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าไปสแกน QR code ของครูแต่ละท่านแล้วทำการประเมินครูผู้สอนตามแบบสอบถามตามความเป็... [อ่าน : 111 ครั้ง]

ช่างกลสาขาน่าเรียน

เรียนไปไม่ตกงาน [อ่าน : 1365 ครั้ง]

ข่าวช่างกล

ตลาดแรงงาน ต้องการแรงงานสายอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นช่างกลโรงงาน ร้อยละ 50 [อ่าน : 944 ครั้ง]

ช่างกลโรงงาน

ช่างกลโรงงานเรียนแล้วไปทำอะไร [อ่าน : 981 ครั้ง]

กิจกรรมแผนกวิชา ดู กิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึก...

กิจกรรม [อ่าน : 52 ครั้ง]

แผนกช่างกลโรงงาน

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต [อ่าน : 487 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะระดับภาค

ภาพการแข่งขันทักษะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 [อ่าน : 478 ครั้ง]

แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผล...

กิจกรรมกีฬาสี [อ่าน : 528 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์ทั้งหมด
โครงการ

โครงการสิ่งประดิษฐ์เครื่องปลอกกระเทียม [อ่าน : 5135 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • รายงานการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2556[อ่าน : 659 ครั้ง]
  • ชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1008) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภ... ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 1202 ครั้ง]
  • งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1,2 แผนกช่างกลโรงาน เรื่องการไ... 1/2560[อ่าน : 1056 ครั้ง]
  • รายงานผลการใช้หนังสือเรียนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2003 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ... ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 794 ครั้ง]