ประชาสัมพันธ์แผนก ดู ประชาสัมพันธ์แผนกทั้งหมด
แบบประเมินครูผูสอน

ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าไปสแกน QR code ของครูแต่ละท่านแล้วทำการประเมินครูผู้สอนตามแบบสอบถามตามความเป็... [อ่าน : 186 ครั้ง]

ช่างกลสาขาน่าเรียน

เรียนไปไม่ตกงาน [อ่าน : 1498 ครั้ง]

ข่าวช่างกล

ตลาดแรงงาน ต้องการแรงงานสายอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นช่างกลโรงงาน ร้อยละ 50 [อ่าน : 1018 ครั้ง]

ช่างกลโรงงาน

ช่างกลโรงงานเรียนแล้วไปทำอะไร [อ่าน : 1095 ครั้ง]

กิจกรรมแผนกวิชา ดู กิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึก...

กิจกรรม [อ่าน : 127 ครั้ง]

แผนกช่างกลโรงงาน

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต [อ่าน : 544 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะระดับภาค

ภาพการแข่งขันทักษะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 [อ่าน : 536 ครั้ง]

แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผล...

กิจกรรมกีฬาสี [อ่าน : 600 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์ทั้งหมด
โครงการ

โครงการสิ่งประดิษฐ์เครื่องปลอกกระเทียม [อ่าน : 5797 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • รายงานการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2556[อ่าน : 746 ครั้ง]
  • ชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1008) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภ... ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 1311 ครั้ง]
  • งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1,2 แผนกช่างกลโรงาน เรื่องการไ... 1/2560[อ่าน : 1223 ครั้ง]
  • รายงานผลการใช้หนังสือเรียนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2003 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ... ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 877 ครั้ง]