ปรัชญา /ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

(philosophy) เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

วิสัยทัศน์

(Vision)  ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ

พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
  2. บริหารจัดการ การอาชีวศึกษา การให้บริการสู่อาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนอาชีวศึกษา
  3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ พัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อื่นๆ ที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน
  4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน เพื่อความเป็นพลเมืองดีของชาติ

 

สถานที่ทำการ

แผนกวิชา  ช่างกลโรงงาน

          ตั้งอยู่ ณ ห้อง  เลขที่ 3 ถนนวัฒนานุวงศ์  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 

          หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน  042-221-538  ต่อ 509,510

 

พันธกิจ

xxx