ชื่อ : นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0918619836
อีเมล์ : potichai12@hotmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    -
  วันที่เข้าทำงาน
    
  วุฒิการศึกษา
  ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
 

- วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 

- วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

- วิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- วิชาออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย

- วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- วิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม

- เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด

- เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล 1 

  คณะกรรมการ
 

- คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2559

- คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 - ประชุมปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

- การพัฒนาทักษะงานเขียนแบบ ครั้งที่ 1

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างชุดการเรียนรุ้ด้วยตนเอง

- โครงการเทคนิคการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google classroom รุ่นที่ 2

- โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการสร้างโต๊ะระดับ

 

 


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี ชื่อเอกสาร Url
A01  2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02  2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3)  เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4)  การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4)  รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1)  การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1)  แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2)  บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3)  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1)  การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5)  วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3)  งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5)  รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4)  การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1)  กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2)  กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3)  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4)  กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5)  กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2  การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3)  สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร
A22   ผลงานทางวิชาการ  
A23   เอกสาร ID Plan  
A24    บัญทึกหลังการสอน  
A25   ศึกษาดูงาน  

ย้อนกลับ