รายงานผลการใช้หนังสือเรียนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2003 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

งานวิจัยในชั้นเรียน วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:00 น. 654 ครั้ง นายอำนาจ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาหนังสือเรียน (2) หาประสิทธิภาพของหนังสือเรียน (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสือเรียน (4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือเรียนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2003 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 5-6 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2003 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 31 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) หนังสือเรียน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ สถิติพื้นฐาน และการทดสอบค่าที (t-test Dependent) วิธีการวิจัยดำเนินการโดยนำหนังสือเรียนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ในระหว่างเรียนผู้วิจัยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนและเมื่อจบทุกบทเรียนแล้ว ก็ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ผู้วิจัยได้นำมาหาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และในสัปดาห์สุดท้ายของการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือเรียน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

  1. ประสิทธิภาพของหนังสือเรียนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2003 มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 84.92/82.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
  2. ผลการทดสอบค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที (t-test dependent) พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสือเรียนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2003 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.57, S.D. = 0.68)