งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1,2 แผนกช่างกลโรงาน เรื่องการไม่ส่งแบบฝึกหัด

งานวิจัยในชั้นเรียน วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:04 น. 750 ครั้ง นายณัฐวุฒิ

 

 

 

 

งานวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1,2

แผนกช่างกลโรงาน เรื่องการไม่ส่งแบบฝึกหัด

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

 

 

ผู้วิจัย

 

นายณัฐวุฒิ  โพธิชัย

ครูพิเศษ

 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ประกาศคุณูปการ

 

          การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย์ประจำแผนกช่างกลโรงงานทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ ความคิด ให้คำแนะนำ คำปรึกษาตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดี จนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์  ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

          ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์แผนกช่างกลโรงงาน   ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ความคิดที่มีประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบใจนักศึกษาแผนกช่างกลโงงาน ระดับ ประกาศนียบัตร ชั้น ปีที่ 3/1,2 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีทุกคน  ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการวิจัยและเก็บข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  จนกระทั่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์

 

 

 

 

 

                                                                                    ณัฐวุฒิ  โพธิชัย

                                                                                          ผู้วิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยเรื่อง       การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3/1,2

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เรื่องการไม่ส่งแบบฝึกหัด

 

ชื่อผู้วิจัย             ณัฐวุฒิ  โพธิชัย

 

สาขาวิชา            ช่างกลโรงงาน

 

ปีการศึกษา          2/2559

 

บทคัดย่อ

 

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการหนีเรียนของนักเรียนชั้นปวช.3/1,2 แผนกช่างกลโรงงาน ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีโดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต  การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คะแนนในแต่ละครั้งที่ส่งแบบฝึกหัดและคำชมเชยแก่นักเรียน  รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ  สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง  อาจารย์ที่เข้าสอนแต่ละวิชา  ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น  มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น  ทำให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย  ทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงกำหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ

 

 

 

 

 

 

                                                              ลงชื่อ........................................ผู้วิจัย

                                                                                 (ณัฐวุฒิ  โพธิชัย)

                                                                                  ……/……/……..