รายงานการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน

งานวิจัยในชั้นเรียน วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:15 น. 522 ครั้ง นายอำนาจ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ครูผู้สอนที่มีต่อคุณภาพของหนังสือเรียนและประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสือเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น  (2100-2008) หนังสือเรียนวิชางานฝึกฝีมือ 1 (2100-1003) และหนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) ที่เรียบเรียงขึ้นโดยผู้วิจัย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 ท่าน ครูผู้สอนและนักเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2556 จาก 30 สถานศึกษา ประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-2008) จำนวน 143 คน ครูผู้สอนวิชางานฝึกฝีมือ 1 (2100-1003) จำนวน 112 คน และครูผู้สอนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 315 คน นักเรียนที่เรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-2008) จำนวน 122 คน นักเรียนที่เรียนวิชางานฝึกฝีมือ 1 (2100-1003) จำนวน 122 คน และนักเรียนที่เรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) จำนวน 112 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 356 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-2008) หนังสือเรียนวิชางานฝึกฝีมือ 1 (2100-1003) หนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพของหนังสือเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อคุณภาพของหนังสือเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสือเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบการบรรยาย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1) ผลการประเมินคุณภาพหนังสือเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1008) โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยภาพรวมมีคุณภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (= 4.34, S.D. = 0.53) ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพหนังสือเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1008) โดยภาพรวมมีคุณภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (= 4.24, S.D. = 0.70) และผู้เรียนมีความพึงพอใจหนังสือเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1008) โดยรวมมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (= 4.36, S.D. = 0.64)

 2) ผลประเมินคุณภาพหนังสือเรียนวิชางานฝึกฝีมือ 1 (2100-1003) โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยภาพรวมมีคุณภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (= 4.38, S.D. = 0.56) ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพหนังสือเรียนวิชางานฝึกฝีมือ 1 (2100-1003) โดยภาพรวมมีคุณภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (= 4.32, S.D. = 0.66) และผู้เรียนมีความพึงพอใจหนังสือเรียนวิชางานฝึกฝีมือ 1 (2100-1003) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (= 4.32, S.D. = 0.65)

3) ผลประเมินคุณภาพหนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยภาพรวมมีคุณภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (= 4.19, S.D. = 0.53) ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพหนังสือเรียน วิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) โดยภาพรวมมีคุณภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (= 4.35, S.D. = 0.61) และผู้เรียนมีความพึงพอใจหนังสือเรียน วิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (= 4.25, S.D. = 0.66)

คำสำคัญ: การประเมินคุณภาพหนังสือเรียน, หนังสือเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1008), หนังสือเรียนวิชางานฝึกฝีมือ 1 (2100-1003), หนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (2102-2009)

คลิกเพื่อเปิดเอกสาร