โครงการ

นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์ วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:39 น. 2903 ครั้ง นายณัฐวุฒิ

แบบเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

หมายเลขโครงการ P-........./2560

 1. ชื่อโครงการ ..........สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “เครื่องปอกกระเทียม”แผนกช่างกลโรงงาน...........

 

 1. แผนงานพัฒนาสถานศึกษา

[ ] 1. แผนงานพัฒนา  ด้านผู้เรียน และผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

[ ] 2. แผนงานพัฒนา  ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

[ ] 3. แผนงานพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

[ ] 4. แผนงานพัฒนา  ด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ

[/] 5. แผนงานพัฒนา  ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

[ ] 6. แผนงานพัฒนา  ด้านการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างคนเป็นพลเมืองโลกและพลโลก

[ ] 7. แผนงานพัฒนา  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 1. ความสอดคล้องกับปรัชญา นโยบาย มาตรฐานและยุทธศาสตร์

3.1 การดำเนินงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      ด้านที่  [  ] 1   [  ] 2   [  ] 3   [  ] 4  [  ] 5

3.2 นโยบายการพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ      นโยบายที่  [  ] 1   [  ] 2   [  ] 3   [  ] 4  [  ] 5  [  ] 6  [  ] 7 

                                                                             [  ] 8   [  ] 9   [  ] 10  [  ] 11                   

3.3 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของถานศึกษา    มาตรฐานที่  [  ] 1   [  ] 2   [  ] 3   [  ] 4  [ / ] 5  [  ] 6  [  ] 7 

3.4 ยุทธศาสตร์ของ สอศ.                                     ยุทธศาสตร์ที่  [  ] 1   [  ] 2   [  ] 3   [  ] 4 

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี                  ยุทธศาสตร์ที่  [  ] 1   [  ] 2   [  ] 3   [  ] 4  [  ] 5  [  ] 6 

 

 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนกวิชา/งาน …ช่างกลโรงงาน...............................................................................

                                      ฝ่าย               …แผนงานและความร่วมมือ………………………………………….............

 

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 5.1 ………นายเสกสรร……ศรียศ……………………………………………………...............

                                      5.2      ………คณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต……………............

 

 1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีการผลิตเครื่องปอกกระเทียมที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยออกมาใช้อย่างกว้างขวางแต่เนื่องจากข้อจำกัดของผู้ค้าเรื่องต้นทุนและสภาพการใช้งานจริงที่ผู้ค้าต้องใช้ภายในครัวเรือนหรือการผลิตขนาดย่อมจึงทำให้ไม่สามารถซื้อเครื่องที่มีราคาสูงมาใช้งานได้                                                        

            คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการสร้างเครื่องปอกกระเทียมที่มีต้นทุนการผลิตต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือนหรือในชุมชนซึ่งอาศัยหลักภูมิปัญญาชาวบ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทางสายกลางคือมีความพอประมาณ,ความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยอาศัยหลักความรู้และคุณธรรม

 

 1. วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “เครื่องปลอกกระเทียม”ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำสามารถ        นำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

7.2 เพื่อสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เข้าประกวดในระดับอาชีวศึกษาระดับภาคและระดับชาติและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

 

 1. รายละเอียดของโครงการ

          8.1  ลักษณะของโครงการ  (ทำเครื่องหมาย √ หน้าตัวเลือก)     

                     (   )  โครงการเดิมตามแผนงาน           ( P ) โครงการใหม่              

8.2  เป้าหมาย  

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

มีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “เครื่องปลอกกระเทียม”จำนวน 1 เครื่อง

ได้ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “เครื่องปลอกกระเทียม”ที่พร้อมสำหรับใช้ในการส่งเข้าประกวด

 

 

 

 1. ระยะเวลา ดำเนินงาน/โครงการ

เริ่ม      กรกฎาคม 2560   

สิ้นสุด   พฤศจิกายน 2560

 1. กิจกรรม/วิธีดำเนินงาน

 

 

ลำดับ

 

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

.ค

60

.ค

60

ก.ย

60

.ค

60

พ.ย

60

1

ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ

 

 

 

 

 

2.

ดำเนินการ

 

 

 

 

 

3.

ติดตามประเมินผล/วิจัย

 

 

 

 

 

4.

สรุปและรายงานผล

 

 

 

 

 

 

 

 1. สถานที่ดำเนินงาน/โครงการ ……………แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต…………………
 2. งบประมาณในการดำเนินโครงการ

หมวดรายการ                                      

                                        รายจ่าย                                                                     

ต้องการ/หน่วย

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

เงินที่ขอใช้

หมายเหตุ

งปม.

อุดหนุนฯ

รายได้

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

1. มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น

1 ตัว

1,800

1,800

P

 

 

 

2. สแตนเลสแผ่น

1 แผ่น

700

700

P

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

 

 

2,500

 

 

 

 

 

 

รายการ

ต้องการ/หน่วย

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

เงินที่ขอใช้

หมายเหตุ

งปม.

อุดหนุนฯ

รายได้

หมวดค่าครุภัณฑ์

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

 

 

 

 

 

 

 

 1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 ได้เครื่องปอกกระเทียมที่มีต้นทุนการผลิตต่ำสามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

13.2 เป็นแนวทางในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

 

 1. ผลผลิต (Output)

ผลผลิต  (Output)

ตัวชี้วัดผลผลิต

เครื่องปลอกกระเทียม ที่ใช้สำหรับส่งเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา

แผนกฯมีเครื่องปลอกกระเทียม ที่ใช้สำหรับส่งเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา

 

 1. ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลลัพธ์  (Outcome)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

แผนกฯได้เครื่องปลอกกระเทียม ที่ใช้สำหรับส่งเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา จำนวน 1 เครื่อง

แผนกฯได้เครื่องปลอกกระเทียม ที่ใช้สำหรับส่งเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 

 1. การติดตามและประเมินผล

16.1      ก่อนดำเนินโครงการ          เขียนโครงการเพื่อเสนอฝ่าย/งานแผน

16.2      ระหว่างดำเนินโครงการ      การประเมินการปฏิบัติงานจริง

16.3      หลังสิ้นสุดโครงการ           สรุปผลการดำเนินโครงการ

 

 

 

( ลงชื่อ ) ............................................                              ( ลงชื่อ ) ............................................

           (นายเสกสรร ศรียศ)                                                     (นายเกรียงไกร  จันทร์โฮม)

        ผู้เสนอโครงการ                                                  หัวหน้าแผนก/งาน ผู้รับรองโครงการ

 

1. ความเห็นรองผู้อำนวยการ(ตามลักษณะงาน)           

[ ] ฝ่ายบริหารทรัพยากร      [ ] ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

[ ] ฝ่ายวิชาการ      [ ] ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

................................................................................

[ ] ควรอนุมัติ      [ ] ไม่ควรอนุมัติ

       

 ( ลงชื่อ ) ............................................

(...........................................................)

………………../…………………./……………….

2. ความเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

    ............................................................................................

    ............................................................................................

    ............................................................................................

[ ] ควรอนุมัติ      [ ] ไม่ควรอนุมัติ

 

( ลงชื่อ ) ............................................

          (นายเอกวิทย์  ธาตุไชย)

………………../…………………./……………….

 

 

 1. ความเห็นผู้อำนวยการ

[ ] อนุมัติ            [ ] ไม่อนุมัติ      

 

( ลงชื่อ ) ............................................

      (นายสิทธิศักดิ์  ชำปฏิ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

รูปภาพประกอบ :