ประเภท : งานวิจัยในชั้นเรียน
  • รายงานการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2556[อ่าน : 569 ครั้ง]
  • ชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1008) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภ... ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 1097 ครั้ง]
  • งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1,2 แผนกช่างกลโรงาน เรื่องการไ... 1/2560[อ่าน : 843 ครั้ง]
  • รายงานผลการใช้หนังสือเรียนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2003 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ... ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 692 ครั้ง]
มีงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด 4