ประเภท : การบริการวิชาชีพ
ปฏิบัติกิจการจิตอาสาพัฒนาศูนย์...

คณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ปฏิบัติกิจการจิตอาสาพัฒนาศูนย์บ่มเพาะฯ ให้กับวิทยาลัยบริหารธ... [อ่าน : 138 ครั้ง]

มีการบริการวิชาชีพทั้งหมด 1