ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ปรัชญาของสาขาวิชา
(philosophy) เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

 

วิสัยทัศน์
(Vision) พัฒนาและก้าวทันเทคโนโลยี  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

 

พันธกิจ
(Mission)มุ่งพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยี และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

 

สถานที่ทำการ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
          ตั้งอยู่ ณ อาคารฝึกงาน ช่างเชื่อมโลหะ
          หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อภายใน  โทร 411