เกี่ยวกับสาขาวิชา
ประวัติความเป็นมาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะสร้างโรงงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 เริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
- พ.ศ. 2503 เปิดหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง (เพิ่มเติม) หลักสูตร 3 ปี (ม.6)
- พ.ศ. 2505 เปิดหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หลักสูตร 3 ปี (ม.6)
- พ.ศ. 2520 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
- พ.ศ. 2523 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
- พ.ศ. 2526 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
                  เปลี่ยนชื่อจากสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น เป็น สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ