เกี่ยวกับหลักสูตร

สรุปโครงสร้างแผนการเรียน (ปวช.)

    - สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
      สาขางาน โครงสร้าง
      สำหรับนักศึกษา กลุ่มที่ 1,2

    สรุปโครงสร้างแผนการเรียน (ปวส.)

    - สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
      สาขางาน เทคโนโลยีการเชื่อมโครงสร้างโลหะ
      สำหรับนักศึกษา  กลุ่มที่ 1,2 (ปกติ) และกลุ่มที่ 1,2 (ม.6)