เกี่ยวกับหลักสูตร

สรุปโครงสร้างแผนการเรียน (ปวช.)

    - สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
      สาขางาน โครงสร้าง
      สำหรับนักศึกษา กลุ่มที่ 1,2

สรุปโครงสร้างแผนการเรียน ระดับ ปวช.(หลักสูตร 62)

  - สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ

    สาขางาน ผลิตภัณฑ์

    สำหรับนักศึกษา รหัส 63

    สรุปโครงสร้างแผนการเรียน (ปวส.)

    - สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
      สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
      สำหรับนักศึกษา  กลุ่มที่ 1,2 (ปกติ) และกลุ่มที่ 1,2 (ม.6)

สรุปโครงสร้างแผนการเรียน ระดับ ปวส.  (หลักสูตร 63)

- สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
      สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
      สำหรับนักศึกษา  กลุ่มที่ 1,2 (ปกติ) และกลุ่มที่ 1,2 (ม.6)