ชื่อ : นางสาวเพ็ญฤดี สุริพล
เบอร์โทรศัพท์ : 0650841031
อีเมล์ : beegeenn99@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
  ครูจ้างสอน
  วันที่เข้าทำงาน
    2 พฤศจิกายน 2558
  วุฒิการศึกษา
 

 -ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวอุตสาหการ

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
   - 2555-2557 Engineer  ที่ Jinpao Precision Industry Co., Ltd.
  วิชาที่สอน
 

-

2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2    
2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4    
3103-2004 เทคโนโลยีการเชื่อม    
3103-2102 โลหะวิทยางานเชื่อม    
3103-2103 การตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม    
3103-2204 เทคโนโลยีงานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์โลหะ    
3103-2302 งานประกอบโครงสร้างโลหะ    
   
  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

  รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
  A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
  A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
  A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
  A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
  A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
  A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
  A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
  A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
  A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
  A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
  A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
  A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
  A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
  A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
  A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
  A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
  A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
  A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
  A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
  A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
  A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ