ชื่อ : นายบัญชา เพ็งสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9928-909
อีเมล์ : Phangsawang_261167@hotmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครูชำนาญการพิเศษ
  วันที่เข้าทำงาน
    1 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
  วุฒิการศึกษา
 

 - พ.ศ. 2547  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

- พ.ศ. 2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

- พ.ศ. 2533 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ปทส) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - การพัฒนาที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  ประวัติการทำงาน
   - พ.ศ.2535 - ถึงปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
  วิชาที่สอน
 

- วัสดุและโลหะวิทยา

- การตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพ

- การตรวจสอบแบบทำลายสภาพ

- โลหะวิทยาเบื้องต้น

- งานโครงสร้าง

- งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

  คณะกรรมการ
    - คณะกรรมการสถานศึกษา
  ตำรา
     - วัสดุและโลหะวิทยา
  เอกสารประกอบการสอน
 

- การทดสอบวัสดุ

- วัสดุและโลหะวิทยา

- งานเชื่อมไฟฟ้า

- งานเชื่อมโลหะ 1

- โลหะวิทยาการเชื่อม

- งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

- การประกันคุณภาพสถานศึกษาระบบออนไลน์ (10-11 มีนาคม 2561) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 - การประเมินการบังคับใช้กฏหมายการศึกษาและพิจารณาแก้ไขกฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (23-24 กุมภาพันธ์ 2561) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร Url
A01 วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

 


ย้อนกลับ