ชื่อ : นายปัณณทัต ร่มสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 08-6505-3751
อีเมล์ :

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครูชำนาญการพิเศษ
  วันที่เข้าทำงาน
    2 พฤษภาคม 2537
  วุฒิการศึกษา
 

 ระดับ  ปวส.  ช่างเทคนิคโลหะ   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา

 ระดับปริญญาตรี  คบ.อุตสาหกรรมศิลป์  สถาบันราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
 

 2 พฤษภาคม  2537  ครู 2  ระดับ 2  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 14 กันยายน  2547   อาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

1 ตุลาคม 2549  ครูชำนาญการ ช่วยปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อุดรธานี

17 กันยายน 2556 ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

ปีการศึกษา 2560

2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2103-2007  เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ

2103-2109  งานระบบท่อส่งความเย็น

3103-2204  เทคโนโลยีงานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์โลหะ

2103-8501  โครงการ

 

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

2103-2006 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1

3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น

3103-2301 ออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

3103-2303 งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

 

  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

2103-2011 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1

2103-2012 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2103-2209 งานเชื่อมแก๊ส

2106-2110 งานเชื่อมเบื้องต้น

3103-2303 งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

2121-2108 งานเชื่อมเบื้องต้น

2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

2103-2103 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2

3100-0001 กระบวนการเชื่อม

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

20103-2011 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1

2103-2003 งานทดสอบแบบทำลายสภาพ

2103-8501 โครงการ

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

20103-1001 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น

20103-2008 กระบวนการเชื่อม

20103-2109 ระบบท่อระบายอากาศ

20103-2110 ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม

20103-2203 เขียนแบบโครงสร้าง

30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

2103-8001 ฝึกงาน

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

20103-2007 เขียนแบบการเชื่อมและโลหะแผ่น

20103-2209 งานเชื่อมแก๊ส

2103-2012  เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2103-2204  งานโครงสร้าง

2106-2110  งานเชื่อมเบื้องต้น

30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 

 

  คณะกรรมการ
 

  - คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน กิจกรรมองค์การวิชาชีพ สาขาวิชาโลหะการ/เทคนิคโลหะ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558 ณ

  - คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจำปีการศึกษา 2558

  - คณะกรรมการดำเนินงานโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารเอนกประสงค์ สันตุสสโก ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 25 สิงหาคม 2559

  - คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน กิจกรรมองค์การวิชาชีพ สาขาวิชาโลหะการ/เทคนิคโลหะ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2559

   - คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจำปีการศึกษา 2558

   - คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ณ วิทยาลัยเทคอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2560

  - คณะกรรมการโครงการค่ายฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นำ ปีการศึกษา 2560,2561

  - คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  - คณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ครบรอบ 80 ปี

  - คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา สั่ง ณ 6 สิงหาคม 2561

  - คณะกรรมการตรวจผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  -คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ 2561 

  - คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน กิจกรรมองค์การวิชาชีพ สาขาวิชาโลหะการ/เทคนิคโลหะ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561

  - คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

  - คณะอนุกรรมการฝ่ายกำหนดและจัดเก็บรหัส การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ วิทยาลัยเทคมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

  - คณะกรรมการโครงการอาชีวะอาสาเทศการปีใหม่ 62

  - คณะกรรมการปฏิบัติงาน จัดสร้างนวัตกรรมเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

  - คณะกรรมการควบคุมงาน โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงฝึกงาน

  - คณะกรรมการดำเนินการ การจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่1/2562

  - คณะกรรมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  - คณะกรรมการจัดการประชุมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

  - คณะกรรมการโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

  - คณะกรรมการกำกับดูแลนักเรียน นักศึกษา ที่มาเรียนในตอนเช้า ประจำปีการศึกษา 2562

  - คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  - คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    ประจำปีพุทธศักราช 2562

  - คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ         ศึกษาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

  - คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง เพื่อพิจารณาค่าครองชีพชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563

  - คณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562

  - คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562

  - คณะกรรมการซ่อมแก้กิจกรรมภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 2/2562

  - คณะกรรมการจัดกิจกรรม poen house ประจำปีการศึกษา 2563

  - คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานประชุมวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขางานเชื่อมโลหะ 

  - คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ         ศึกษาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

  - คณะกรรมการนิเทศและประเมินผลการเรียนในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  - คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพบทเรียนออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  - คณะกรรมการกำกับดูแลนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ภายในและบริเวณรอบรั้ววิทยาลัยฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

2103-2104 งานเชื่อมโลหะ 1

2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   - ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กับวิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทร์ และวิทยาลัย

เทคนิคลาว-เยอรมัน

- เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการงานเชื่อมโลหะด้วย MIG/MAG,TIG,FLUX-CORE ณ วิทยาลัยเทคนิค

  อุดรธานี

- เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ สาขาวิชาชีพ งานเชื่อมโลหะด้วย TIG หลักสูตรระยะสั้น

  24 ชั่วโมง ณ วิทยลัยเทคนิคอุดรธานี

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

12-16 ธันวาคม 2559 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Cloud technology จัดโดย สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

23 ธันวาคม 2559 อบรมเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  จัดโดย จังหวัดอุดรธานี

15 มีนาคม 2560  อบรมโครงการพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ จัดโดย  อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

5 - 6 สิงหาคม 2560 อบรมโครงการเทคนิคการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์  Google Classroom จัดโดย วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

7-13 มกราคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการแขนกลอุตสาหกรรม จัดโดย สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561 ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10 - 11 มีนาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพออนไลน์

 9-13 กรกฏาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการทดสอบอนุภาคแบบไม่ทำลาย(MT) โดย สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

  20 เมษายน 2563 ทดสอบความรู้ออนไลน์ หัวข้อ "การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี" โดยสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

  24 เมษายน 2563 ทดสอบความรู้ออนไลน์ หัวข้อ "มาตรวิทยาอุตสาหกรรม" โดยวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

  27 เมษายน 2563 อบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการ ผ่านระบบ E-Learning โดยเครือข่ายสุจริตไทย

 28-29 เมษายน 2563 อบรม โครงการการจัดทำบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร
A22   สแกนเอกสาร61 คลิกเปิดเอกสาร

 


ย้อนกลับ