ชื่อ : นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : get0832896057@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
  ครูจ้างสอน
  วันที่เข้าทำงาน
    
  วุฒิการศึกษา
 

 -พ.ศ.2558  ครุศาสตร์อุตสาหกรรรมบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - งานเชื่อมโลหะด้วยมือกล

  ประวัติการทำงาน
 

 

  วิชาที่สอน
 

- งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องต้น

 - งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1

 - งานเชื่อมเบื้องตัน

 - งานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้น

 - คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม

 - โครงการ

 - งานซ่อม สร้าง ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

 - งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

 - การวัดและตรวจสอบในงานบำรุงรักษา

 - งานซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

 - งานส่งกำลังเครื่องจักรกล

 - งานตรวจสอบวัสดุ

 - ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

 - ความแข็งแรงของวัสดุ

 - ฝึกงาน

  คณะกรรมการ
   

ที่

รายการ

หน่วยงาน/ระดับคุณภาพผลงาน

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

1

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแขข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

คำสั่งเลขที่ 762/2559

2

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแขข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

วัน/เดือน/ปี

เรื่องที่เข้าประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน

หน่วยงานที่จัด

หลักฐานอ้างอิง

25-25 มิย. 2559

การอบรมเสริมศักยภาพนารเป็นผู้ประกอบการ

งานศูนย์บ่มเพาะฯ

เกียรติบัตร

27 สค. 2559

โครงการการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนและเผยพร่ผลงานทางวิชาการ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รูป

8-10 มีค. 2560

อบรมชุดฝึกไฮโดรลิกส์ จากบริษัท SMC จำกัด

แผนกแล็ปนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

เกียรติบัตร

 

 

 

 


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ