ชื่อ : นายปรีชา เริงวิทย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0896202560
อีเมล์ : preecha_rw@hotmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ  
  ครูชำนาญการพิเศษ
  วันที่เข้าทำงาน  
  19 พฤษภาคม 2529
  วุฒิการศึกษา  
 

- คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (เชื่อมและประสาน)

- คอม. เทคโนโลยีทางการศึกษาทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
 

- 19 พค. 2529  อาจารย์ 1 ระดับ 3

- 1 ตค. 2537  อาจารย์ 1 ระดับ 5

- 1 ตค. 2538  อาจาย์ 2 ระดับ 5

- 18 กพ. 2540  อาจารย์ 2 ระดับ 6

- 1 ตค. 2544  อาจารย์ 2 ระดับ 7 

- 24 ธค. 2547 ครูชำนาญการ ระดับ คศ.2

- 11 มค. 2551 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ.3

  วิชาที่สอน
 

ภาคเรียนที่ 1/2561

- 3103-2103  การตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม

- 3100-0007  งานเชื่อมและโลหะแผ่น

- 3103-2301  งานประกอบโครงสร้างโลหะ

- 3103-2304  งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

- 3103-8502  โครงการ1

ภาคเรียนที่ 2/2561

- 2103-2111  วัสดุช่างเชื่อม

- 3103-0007  งานเชื่อมและโลหะแผ่น

- 3001-2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

- 3103-2007  ทดสอบวัสดุ

- 3103-2103  การตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม

- 3103-2304  การตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

  คณะกรรมการ
 

- เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสาขาวิชาเทคนิคโลหะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในงานประชุมทางการวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

- เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาชีวศึกษาอุดรธานี

- เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้นสูง (ปวส.) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชางานเชื่อมโลหะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสาขาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

  ตำรา
  - งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
  เอกสารประกอบการสอน
 

- การตรวจสอบงานเชื่อม

- มาตรฐานงานเชื่อม

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

- เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง BRAZING และ SOLDERING ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

- เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเชื่อมอาร์คด้วยเส้นลวดภายใต้แก๊สปกคลุม ณ บริษัทมาบูชิ 

  (ไทยแลนด์) จำกัด

- เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัตีการ เรื่อง การฝึกอบรมครูฝึกช่างเชื่อมเบื้องต้น ณ บริษัทมาบูชิ (ไทยแลด์)

  จำกัด

- เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการงานเชื่อมโลหะด้วย MIG/MAG,TIG,FLUX-CORE ณ วิทยาลัยเทคนิค

  อุดรธานี

- เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ สาขาวิชาชีพ งานเชื่อมโลหะด้วย TIG หลักสูตรระยะสั้น

  24 ชั่วโมง ณ วิทยลัยเทคนิคอุดรธานี 

- เป็นวิทยากรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สาขาช่างเชื่อมโลหะ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วม

  มือ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กับวิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก  วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์  และ

  และวิทยาลัยเทคนิคลาว-เยอรมัน  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

-

 

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

- การอบรมหลักสูตร Magnetic Particle testing & Liquid Penetrant testing Level II ณ วิทยาลัย

เทคนิคอุบลราชธานี

- การฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสตร Radiographic Test Level II (Film Interpration of

Weldment) ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

- การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ e-Learning ณ โรงแรมโกลเดน ดรากอน

จังหวัดนนทบุรี

- การอบรมโครงการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ ณ โรงแรม ณอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- การฝึกอบรม หลักสูตรการตรวจสอบงานเชื่อมแบบไม่ทำลายด้วยสนามแม่เหล็ก Magnetic Testing (MT)

Level II ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทดสอบแบบไม่ทำลายด้วยสายตา Visual Inspection Training

& Certification Level II SNT-TC-1A ณ โรงแรมราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

-

 


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร Url
A01 วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ