ชื่อ : นายเลิศศักดิ์ เปศรี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครู ชำนาญการ
  วันที่เข้าทำงาน
    5 ตุลาคม พ.ศ.2535
  วุฒิการศึกษา
 

-พ.ศ.2544 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏอุดรธานี

-พ.ศ.2534 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศน์

-พ.ศ.2532 ประกาศนียบัครวิชาชีพชั้นสูง (ช่างโลหะ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - งานเชื่อมระบบอัตโนมัติ

  ประวัติการทำงาน
 

-5 ตุลาคม พ.ศ.2535 อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

-1 ตุลาคม พ.ศ.2538 อาจารย์ 1 ระดับ 4 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

-1 ตุลาคม พ.ศ.2541 อาจารย์ 1 ระดับ 5 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 อาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

-1 เมษายน พ.ศ.2547 อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

-1 เมษายน พ.ศ.2548 ครู ชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

   ระดับปวช.    -2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

                   -2103-2107 งานเชื่อมโลหะ 2                  

                   -2103-1001 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น

                   -2103-2011 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1

                   -2103-2001 งานเชื่อมไฟฟ้า1

                   -2103-2111 วัสดุช่างเชื่อม

                   -2103-2209 งานเชื่อมแก๊ส

                   -2103-2108 งานเชื่อมโลหะ 3

                   -2103-2109 งานเชื่อมโลหะ 4

                   -2103-2002 งานเชื่อมไฟฟ้า 2

                   -2103-2005 งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม1

                   -2103-2009 คณิตศาตร์ช่างเชื่อม

                   -2003-2113 งานเชื่อมไฟฟ้า 3

                   -2103-2114 งานเชื่อมซ่อมบำรุง

                   -2103-2201 งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 2

                   -2103-2003 งานทดสอบแบบทำลายสภาพ

                   -2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

                   -2103-2110 งานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม

                   -2103-2202 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2

                   -2103-2012 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

    ระดับปวส.   -3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

                   -3103-2005 วัสดุประสานงานเชื่อม

                   -3100-0107 ความแข็งแรงวัสดุ

                   -3103-0003 งานเชื่อมแก๊ส

                   -3103-0004 งานเชืื่อมไฟฟ้า

                   -3103-2109 วิทยาการก้าวหน้างานเชื่อมอุตสาหกรรม

                   -3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น

                   -3103-2203 การคำนวณในงานเชื่อม

                   -3103-2002 การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชื่อม

                   -3103-2007 ทดสอบวัสดุ

                   -3103-2301 ออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

                   -3103-2304 งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

                   -2103-2012 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

                   -3103-8503 โครงการ 2

  คณะกรรมการ
 

  -คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานอาชีวศึกษาจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

-คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26  ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม พ.ศ.2559 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์

-คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

-คณะกรรมการดำเนินงานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีงานเชื่อมสู่นักศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

- คุณลักษณะและมาตรฐานงานเชื่อม 2542

- การคำนวณในงานเชื่อม 2542

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

- 28 ส.ค. 2558 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สาขาช่างเชื่อมโลหะ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กับวิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทร์ และวิทยาลัยเทคนิคลาว-เยอรมัน ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

- 26 ส.ค. 2555 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานเชื่อมโลหะด้วย MIG/MAG,TIG,FLUX-CORE ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

- 29 ส.ค. 2553 การฝึกอบรมหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ สาขาวิชาชีพ งานเชื่อมโลหะด้วย TIG หลักสูตรระยะสั้น 24 ชั่วโมง ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

- 27 มิ.ย. 2551 การฝึกอบรม การบัดกรีอ่อนและบัดกรีแข็ง ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

- 27 ก.ค. 2550 ปัญหาและวิธีการแก้ไขสารตะกั่วในถังน้ำดื่มจากถังน้ำเย็น ณ โรงแรมเจริญศรีแกรนด์รอยัล จังหวัดอุดรธานี

- 13 ต.ค. 2549 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเชื่อมอาร์คด้วยเส้นลวดภายใต้แก๊สปกคลุม ณ บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์)จำกัด จ.ชลบุรี

- 11 ต.ค. 2549 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมครูฝึกช่างเชื่อมเบื้องต้น ณ บริษัท มาบูชิ(ไทยแลนด์)จำกัด จ.ชลบุรี

- 17 พ.ย. 2547 อบรมการเชื่่อมอาร์คด้วยเส้นลวดภายใต้แก๊สปกคลุม ณ บริษัท มาบูชิ(ไทยแลนด์)จำกัด จ.ชลบุรี

- 21 มิ.ย. 2545 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง BRAZING และ SOLDERING ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 14-16 มี.ค. 2561 อบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

20 ก.ย. 2559 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

14-18 มี.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมและการบำรุงรักษาหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง

8-9 ส.ค. 2558 อบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา RMS 2007 และศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระบบ V-COP.NET ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

6-8 พ.ค. 2558 อบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและบูรณาการ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

23-27 มี.ค. 2558 อบรมการเชื่อมโลหะด้วยหุ่นยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

4 ก.ย.-31 ต.ค. 2557 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการและสถานประกอบการ จ.สมุทรปราการ


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ