โครงการรับใบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำการศึกษา 2560

นวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:34 น. 389 ครั้ง นายบัญชา

หลักการและเหตุผล    :   เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ แก่นักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559นี้ โครงการรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาเป็นกิจกรรมอันหนึ่ง ที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษา เกิดความภาคภูมิใจ อันจะนำไปสู่เกียรติภูมิของสถาบัน การจัดกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างคุณภาพด้านมาตรฐานวิชาชีพต่อการอาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

    2. เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนนักศึกษา

    3. เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา

เป้าหมาย

    1.  เชิงปริมาณ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3  ที่สำเร็จการศึกษา   นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่สำเร็จการศึกษา

    2.  เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จในการศึกษา และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และความรักและศรัทธาที่มีต่อสถาบันการศึกษา  

ระยะเวลา          7  มีนาคม 2561

 

รูปภาพประกอบ :