เก่ามาใหม่ไป old to new

นวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:36 น. 489 ครั้ง นายภัทรพงศ์

ที่มาและความสำคัญ           

เนื่องจากในกระบวนการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีวิชาเกี่ยวกับการเชื่อมไฟฟ้า ซึ่งการเชื่อมไฟฟ้าจะต้องมีการใช้ลวดเชื่อมไฟฟ้าในการเชื่อม ดังนั้นลวดเชื่อมไฟฟ้าที่เชื่อมแล้วจะมีการสูญเสียความยาวของลวดเชื่อม จึงต้องมีการเปลี่ยนลวดเชื่อมที่สั้นทิ้งไปแต่ในบางครั้งลวดเชื่อมที่ทิ้งไปยังมีความยาวที่ยังสามารถเชื่อมได้ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองของวัสดุ

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ในการควบคุมความยาวของลวดเชื่อมไฟฟ้าที่จะทิ้ง และจำนวนของลวดเชื่อมที่จะนำไปใช้ เพื่อไม่ให้มีความสิ้นเปลืองจึงทำเครื่องแลกลวดเชื่อมเพื่อกำหนดความยาวและจำนวนของลวดเชื่อมไฟฟ้า

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย               

  1. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้มาใช้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
  2. เพื่อนำสิ่งประดิษฐ์และนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเผยแพร่สู่สาธารณะและพัฒนาต่อยอด
  3. เพื่อลดความสิ้นเปลืองของวัสดุฝึกและใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ข้อจำกัด

          อุปกรณ์นี้มีขนาดตายตัวในการใส่ขนาดของลวดเชื่อมไฟฟ้า เช่น ลวดเชื่อมไฟฟ้าขนาด 3.2 มม.ต้องใช้กล่องที่มีขนาดรางลวดสำหรับลวด 3.2 มม. และลวดเชื่อมไฟฟ้าขนาด 2.6 มม.ต้องใช้กล่องที่มีขนาดรางลวดสำหรับลวด 2.6 มม.

สมมติฐานการวิจัย

         การใช้อุปกรณ์แลกลวดเชื่อมนี้จะทำให้ลดปริมาณความสิ้นเปลืองในการใช้ลวดเชื่อม

 คำจำกัดความที่ใช้ในงานวิจัย

  1. ลวดเชื่อมไฟฟ้า หมายถึงลวงที่ใช้ในวิชาเชื่อมไฟฟ้า
  2. กล่องเก็บลวดเชื่อม หมายถึง กล่องที่ใช้เก็บลวดเชื่อมไฟฟ้า
  3. วัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง ลวดเชื่อมไฟฟ้าเวลาใช้งานจะสั้นลงเลื่อยๆทำให้ต้องเปลี่ยนเลื่อยๆจึง     เป็นวัสดุสิ้นเปลือง

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

         เพื่อไม่ให้มีความสิ้นเปลืองจึงทำเครื่องแลกลวดเชื่อมเพื่อกำหนดความยาวและจำนวนของลวดเชื่อมไฟฟ้า อีกทั้งตัวเครื่องยังไม่ต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้าหรือน้ำมันทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

รูปภาพประกอบ :