ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ...

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง [อ่าน : 87 ครั้ง]

การแนะแนวศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเ...

การแนะแนวศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมเครื่องมือวัด ให้กับนักศึ... [อ่าน : 107 ครั้ง]

การมอบทุนการศึกษา นักเรียน นัก...

การมอบทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียน 2563 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง [อ่าน : 69 ครั้ง]

กิจกรรมแผนกวิชา ดู กิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด
ภาพถ่ายของนักเรียน นักศึกษา ปว...

ภาพถ่ายของนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง [อ่าน : 109 ครั้ง]

อบรมการติดตั้งไฟฟ้าภายนอาคาร

อบรมการติดตั้งไฟฟ้าภายนอาคาร แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง 2/2564 [อ่าน : 82 ครั้ง]

กิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ

กิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 1/2563 [อ่าน : 69 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ แผนกช่า...

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 2/2563 [อ่าน : 78 ครั้ง]

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ แผนกช่าง...

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 2/2563 [อ่าน : 66 ครั้ง]

การออกเยี่ยมบ้าน นักเรียน ประจ...

การออกเยี่ยมบ้าน นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง [อ่าน : 60 ครั้ง]

ศูนย์บริการ Fix IT Center แผนก...

ศูนย์บริการ Fix IT Center แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 1/2563 [อ่าน : 82 ครั้ง]

กิจกรรม วันไหว้ครู 1/2563

วันไหว้ครู แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1/2563 [อ่าน : 82 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
การออกฝึกงานวิชาชีพกับสถานประก...

การออกฝึกงานวิชาชีพกับสถานประกอบการต่างๆ ของนักเรียน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 1/2563 [อ่าน : 78 ครั้ง]

บรรยากาศการเรียน การสอน วิชา ร...

บรรยากาศการเรียน การสอน วิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง [อ่าน : 67 ครั้ง]

บรรยากาศการเรียน การสอน วิชา ก...

บรรยากาศการเรียน การสอน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า ระดับชั้น ปวช [อ่าน : 78 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 เรื่องการทำงานของวงจรแปลงผันกำลังของนักเรียนร... การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 เรื่องการทำงานของวงจรแปลงผันกำลังของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างไฟฟ้า กลุ่ม มฟค.25 ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน[อ่าน : 809 ครั้ง]
  • โครงการจัดการเรียนรู้ วันเริ่มโครงการ 10 -11 มีนาคม 2561[อ่าน : 518 ครั้ง]
  • ปัญหานักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ขาดเรียนวิชาเครื่... ปัญหานักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ขาดเรียนวิชาเครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น[อ่าน : 994 ครั้ง]
  • การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องทำความเย็น (2104-2007) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักร... การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องทำความเย็น (2104-2007) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการ[อ่าน : 1332 ครั้ง]
  • การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (2104-2002) ปีการศึกษา2559 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (2104-2002) ปีการศึกษา2559 [อ่าน : 1558 ครั้ง]
  • An Investigation of the Apparatus Dew Point Temperature affecting on Air Conditioner Energy Efficien... The current crisis of energy in the world results in campaigning to reduce energy use, especially nonrenewable energy in order to reduce the energy shortage that will occur in the future. It also redu...[อ่าน : 484 ครั้ง]
  • การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง การไม่นำเ... การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี การไม่นำเครื่องมื...[อ่าน : 1259 ครั้ง]
  • An Analysis of the Parameter affecting on Start and Capacitor Run Motor Efficiency The single-phase induction machine (SPIM) has been widely used in households as well as industry. The major reason is that single phase voltage sources are more popular in households. In addition, the...[อ่าน : 568 ครั้ง]
  • การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช 3 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง... การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนนักศึกษา[อ่าน : 831 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหานักเรียนมาสาย นักเรียนมาสาย[อ่าน : 578 ครั้ง]