แนวทางการประกอบอาชีพ

- รับราชการ(ครู)

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,การไฟฟ้าฝ่ายผลิต,การไฟฟ้านครหลวง

- วิศวกรรมไฟฟ้า

- โรงงานอุตสาหกรรมในและต่างประเทศ

- หน่วยงานราชการ เช่น อบต. เทศบาล โรงพยาบาล