ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 

วิสัยทัศน์

จัดการเรียนการสอนในวิชาช่างไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เรียนมีสมถรรนะในสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้า

อีกทั้งสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

พันธกิจ

1. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงความต้องการของตลอดแรงงานและทันต่อเทคโนโลยี

2. จัดบุคลากรทำการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

4. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

5. จัดส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมด้านไฟฟ้า เพื่อให้ได้รับความรู้ทันกัน เทคโนโลยีด้านไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป

 

สถานที่ทำการ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี