เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรการเรียน การสอน ประจำปีการศึกษา 2559

ระดับ ปวช.

สาขาวิชา   ช่างไฟฟ้ากำลัง   

               สาขางาน

               - ไฟฟ้ากำลัง

 

หลักสูตรการเรียน การสอน ประจำปีการศึกษา 2559

ระดับ ปวส.

สาขาวิชา  ไฟฟ้า 

            สาขางาน

              - ไฟฟ้ากำลัง

              - ไฟฟ้าควบคุม

              - เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ