ชื่อ : คณิต พิมพ์คำไหล
เบอร์โทรศัพท์ : 0814929562
อีเมล์ : kanitpim2555@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครูชำนาญการ
  วันที่เข้าทำงาน
    9 มกราคม 2551
  วุฒิการศึกษา
 

 - ปวช.ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 - ปวส.ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น

 - อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 - ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 - วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - พลังงานทดแทน

 - อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

  ประวัติการทำงาน
 

 พ.ศ.2546 ครูจ้างสอน         วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

 พ.ศ.2549 พนักงานราชการ   วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

 พ.ศ.2551 ครูผู้ช่วย             วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

 พ.ศ.2553 ครู คศ.1            วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

 พ.ศ.2555 ครู คศ.2            วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

 พ.ศ.2560 ครู คศ.2            วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

ปีการศึกษา 2556

ภาคเรียนที่ 1

1.การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

2.งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

3.การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

4.เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2

ภาคเรียนที่ 2

1.เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1

2.เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

3.เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

4.โครงการ

ปีการศึกษา 2557

ภาคเรียนที่ 1

1.เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2

2.ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

3.การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

ภาคเรียนที่ 2

1.เครื่องทำความเย็น

2.เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

3.เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

4.โครงการ

ปีการศึกษา 2558

ภาคเรียนที่ 1

1.เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

2.งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

3.เทคนิคการจัดการพลังงาน

4.การส่องสว่าง

5.การส่งและจ่ายไฟฟ้า

6.มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

ภาคเรียนที่ 2

1.เครื่องปรับอากาศ

2.เครื่องทำความเย็น

3.งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

4.เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

5.โครงการ

ปีการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่ 1

1.ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

2.งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

3.การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า

4.เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

5.การประมาณการระบบไฟฟ้า

ภาคเรียนที่ 2

1.เครื่องปรับอากาศ

2.เครื่องทำความเย็น

3.เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 1

1.เครื่องทำความเย็น

2.การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า

3.งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ภาคเรียนที่ 2

1.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า

2.การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

3.ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

4.อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1

5.โครงการ

ปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1

1.อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1

2.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

3.เครื่องกลไฟฟ้า 1

4.กระบวนการควบคุมอัตโนมัติ ระดับปริญญาตรี(ทล.บ.)

5.เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี(ทล.บ.)

6.การจัดการพลังงานไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี(ทล.บ.)

ภาคเรียนที่ 2

1.การส่งและจ่ายไฟฟ้า

2.อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1

3.โครงการ

4..วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง ระดับปริญญาตรี(ทล.บ.)

5.การผลิตกำลังไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ระดับปริญญาตรี(ทล.บ.)

ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1

1.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

2.กระบวนการควบคุมอัตโนมัติ ระดับปริญญาตรี(ทล.บ.)

3.เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี(ทล.บ.)

4.การจัดการพลังงานไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี(ทล.บ.)

5.ระบบควบคุม ระดับปริญญาตรี(ทล.บ.)

ภาคเรียนที่ 2

1.การส่งและจ่ายไฟฟ้า

2.อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1

3.โครงการ

4.การซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับ ระดับปริญญาตรี(ทล.บ.)

5.การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี(ทล.บ.)

 

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  - เครื่องทำความเย็น

  - เครื่องปรับอากาศ

  - การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า

  - การส่งและจ่ายไฟฟ้า

  - อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1

  งานวิจัย
      - 
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร   Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07

3.1(1)

แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ