ชื่อ : รณชัย อุปชีวะ
เบอร์โทรศัพท์ : 0814713386
อีเมล์ : Ronnachai2592@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครูชำนาญการ
  วันที่เข้าทำงาน
    4 สิงหาคม พ.ศ 2536
  วุฒิการศึกษา
 

 -ปริญาตรีไฟฟ้ากำลัง

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - การแก้ปัญหานักเรียนเล่นโทรศัพท์มือถือในเวลาเรียน

  ประวัติการทำงาน
 

 อาจารย์1 ระดับ3 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 อาจารย์2 ระดับ 5 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 ครู ค.ศ 2 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
  เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น   เครื่องกลไฟฟ้า1  การออกแบบไฟฟ้า
  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น    

 เครื่องกลไฟฟ้า1

  งานวิจัย
      -การแก้ปัญหาการเล่นโทรศัพท์มือถือในเวลาเรียนของนักศึกษาในห้องเรียน
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -โครงการอบรมระบบฐานข้อมูลระบบประกันคุณภาพแบบออนไลน์


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ