กิจกรรมแผนกวิชา ดู กิจกรรมแผนกวิชาทั้งหมด
วีดิโอแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยา...

วีดิโอแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี [อ่าน : 1075 ครั้ง]

กีฬาสี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี...

กีฬาสี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (สีม่วง อิเล็กทรอนิกส์) 19 l 1 l 2561 [อ่าน : 886 ครั้ง]

เด็กอิเล็ก เท่านั้น ที่จะรู้จั...

อิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน : 825 ครั้ง]

CNC DIY

2560 [อ่าน : 673 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
กิจกรรมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพ...

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้รับมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล... [อ่าน : 348 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
 • Analog Input_Output CP1H ladder Diagram[อ่าน : 526 ครั้ง]
 • ลูกทุ่งฮิต ลูกทุ่งฮิต[อ่าน : 545 ครั้ง]
 • การวิจัยอุปกรณ์นับเหรียญบาทจากขวดน้ำ อุปกรณ์นับเหรียญบาทจากขวดน้ำ[อ่าน : 477 ครั้ง]
 • การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล รายวิชา 3105-2105 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 841 ครั้ง]
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( การวัดทรานซิสเตอร์ Transistor) ในรายวิชาเครื่องเสียง (2105-2008) ระด... ทรานซิสเตอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในการประดิษฐ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ เฉกเช่น การพิมพ์ รถยนต์ และโทรศัพท์ ทรานซิสเตอร์ถือว่าเป็นอุปกรณ์แบบแอ็คทีฟหลักในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ ความสำคัญของทรานซิ...[อ่าน : 586 ครั้ง]
 • การวิจัยการเรียนรู้เรื่องการเชื่อมต่อในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ นักเรียนชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1 แผนกวิช... การเรียนรู้เรื่องการเชื่อมต่อในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ นักเรียนชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมใจ[อ่าน : 566 ครั้ง]
 • การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่่าในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง ผังงาน ข... งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 975 ครั้ง]
 • เจตคติที่มีต่อการเรียนของผู้เรียนในเนื้อหาคุณสมบัติของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ปีการศึกษา 2558[อ่าน : 575 ครั้ง]
 • พัฒนาสื่อการเรียนการสอน รายวิชา 2105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 857 ครั้ง]
 • เจตคติที่มีต่อการเรียนของผู้เรียนในเนื้อหา การเขียนโปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร์ ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 446 ครั้ง]
 • หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาเครื่องส่งวิทยุ รหัส 2105-2010 ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 497 ครั้ง]
 • THE DEVELOPMENT AND INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF THE EXPERIMENTAL KIT FOR SERIAL PORT ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 450 ครั้ง]
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( การวัดทรานซิสเตอร์ Transistor) ในรายวิชาเครื่องเสียง (2105-2008) ระด... ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 555 ครั้ง]
 • การพัฒนาชุดทดลองการขับเคลื่อนกลไก(Servo Mechanism) ปีการศึกษา 2557[อ่าน : 476 ครั้ง]
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
ชุดทดลอง การเคลื่อนที่แบบเชิงเ...

ปีการศึกษา 2557 [อ่าน : 488 ครั้ง]

เครื่องแสดงอุณหภูมิคนไข้ผ่านแอ...

Thermometer for patient notification by the application line [อ่าน : 443 ครั้ง]

ตู้ชาร์จแบตมือถือพลังงานเเสงอา...

สิ่งประดิษฐ์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [อ่าน : 497 ครั้ง]

เครื่องให้อาหารสัตว์ผ่านอินเตอ...

สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ [อ่าน : 502 ครั้ง]

เครื่องตรวจจับไฟฟ้ากระแสสลับ

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ปัการศึกษา 2560 [อ่าน : 559 ครั้ง]