ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 

xxx 

วิสัยทัศน์

xxx

 

พันธกิจ

 

xxx 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ป้ญหา และ ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
  2. เพื่อให้มีความเช้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ ของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวช้องกับการพัฒนาวิชาชีพไฟฟ้า ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
  3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพืนฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์
  4. เพื่อให้สามารถความคิดวิเคราะห์ แก้ป็ญหา สร้างสรรค์ และน่าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน อิเล็กทรอนิกส์
  5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ ออกแบบ ตรวจสอบ หาข้อบกพร่อง ซ่อม บำรุงรักษา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องมือวัดทดสอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทัง การใช้ความรู้และทักษะเป็นพืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึนได้
  7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

สถานที่ทำการ

 

     วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เลขที่ 3 ถ.วัฒนานุวงศ์  ต.หมากแข็ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000

พันธกิจ

xxx