ชื่อ : นายอภิเดช ศิริตัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0880256088
อีเมล์ : asiritang@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครูชำนาญการ
  วันที่เข้าทำงาน
    14 พฤศจิกายน พ.ศ.2531
  วุฒิการศึกษา
 

ค.อ.ม. วิชาไฟฟ้า

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

ป.ว.ส. อิเล็กทรอนิกส์

  งานวิจัยที่สนใจ
 

- Automatic Control

- Inverter pure sine 

- ioT systems 

- industrial Robot design

- Automation Control systems (AS) 

- Aircraft 

  ประวัติการทำงาน
 

 14 พ.ย.2531 ถึงปัจจุบัน         ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

งานอื่น นอกเหนือการสอน

 2539-2548   หัวหน้างานพัสดุ  

 2553-2554   หัวหน้าแผนกวิชาข่างอิเล็กทรอนิกส์

 2555-2559   หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

 2559-2561   หัวหน้าแผนกวิชาข่างอิเล็กทรอนิกส์

 2557-2561   ประธานหลักสูตร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

  วิชาที่สอน
 

- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

- เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์

- หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

- เทคโนโลยีไมโครคอนโมรลเลอร์

- เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

- สมองกลฝังตัว

- การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร
       

ย้อนกลับ