ชื่อ : นายสุชาติ พุขุนทด
เบอร์โทรศัพท์ : 0813606179
อีเมล์ : suchat.ten@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
  ครูอัตราจ้าง
  วันที่เข้าทำงาน
  2 พฤศจิกายน 2558
  วุฒิการศึกษา
 

พ.ศ. 2558 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น

พ.ศ. 2555 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

พ.ศ. 2553 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
 

4 พ.ค.2558 - 31 ต.ค. 2558 IT Support โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

2 พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

-2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

-2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

-2105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

-2105-2102 ระบบเสียง 

-2105-2004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

-2105-2010 เครื่องส่งวิทยุ

-2105-2113 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทร  

-3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

-3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

-3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร

-3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

-3105-0002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

-3105-0004 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล

-3105-2007 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

-3105-2302 ระบบสื่อสารดาวเทียม 

-3119-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

-3128-0004 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -หนังสือวิชาอุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์และวงจร
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 -


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(1) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ