ชื่อ : นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
เบอร์โทรศัพท์ : 0800062055
อีเมล์ : tonekung@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
  ครูพิเศษสอน
  วันที่เข้าทำงาน
  28 พฤศจิกายน 2559
  วุฒิการศึกษา
 

พ.ศ. 2556 ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (รุ่นที่ 16) วิทยาลัยสันตพล 

พ.ศ. 2553 วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  งานวิจัยที่สนใจ
 

  ประวัติการทำงาน
 

พ.ศ. 2554-2559  ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

- ไมโครคอนโทรลเลอร์

- เทคนิคการอินเทอร์เฟส

- ระบบชุมสายโทรศัพท์ตู้สาขา

- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

- เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

- พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- เครื่องเสียง

- โครงการ

  คณะกรรมการ
  -
  ตำรา
  -
  เอกสารประกอบการสอน
 

-

  งานวิจัย
  -
  วิทยากรรับเชิญ
 

16-17 พฤศจิกายน 2554 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

  บทความทางวิชาการ
  -
  โครงการบริการทางวิชาการ
  -
  อบรมสัมนา
 

10-11 มีนาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพออนไลน์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

21-22 กันยายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ