ชื่อ : นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
เบอร์โทรศัพท์ : 0998489199
อีเมล์ : wongphommek2554@gmail.com

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    ครูชำนาญการ
  วันที่เข้าทำงาน
    3 พ.ย.2532
  วุฒิการศึกษา
 

- คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

- คอม.เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - สร้างโมเดลชุดฝึกการควบคุมระบบด้วย PLC

  ประวัติการทำงาน
 

-  ปี พ.ศ.2532   : วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

-  ปี พ.ศ.2541   : วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

-  ปี พ.ศ.2544 - ปัจจุบัน  : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  วิชาที่สอน
 

- โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล

- การเขียนโปรแกรมคอมพิเตอร์

- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

- ดิจิตอลเทคนิค

- โครงการ

  คณะกรรมการ
 

- คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ทีม ปวส

- คณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการแข่งขันวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

- คณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

- คณะกรรมการจัดการอบรมกระบวนการทดสอบและแก้ใขตัวเหนี่ยวนำแกนอีไอ

- คณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมในงานทุ่งศรีเมือง

- คณะกรรมการจัดระเบียบสังคม จังหวัดอุดรธานี

- เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรเลอร์ ระดับ ปวส.

  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่27   ประจำปี 2560 ที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  และ ครั้งที่ 28 ปี2561 ที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

 

  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

- โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล

- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ัตถุ

- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

- ดิจิตอลเทคนิค

- เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ

- โครงการ

  งานวิจัย
  - งานวิจัยในชั้นเรียน
  วิทยากรรับเชิญ
 

- วิทยากรอบรม "ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 3G "ร่วมกับบริษัท TOT จำกัด(มหาชน)" จ.อุดรธานี

- โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ 9+1 และ 12+1 (วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ )

- วิทยากรฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

- โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ จังหวัดอุดรธานี

.
   -
  โครงการบริการทางวิชาการ
 

- เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัติโนมัติ(Automation System Robot)

- เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรเลอร์ ระดับ ปวส.

  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่27   ประจำปี 2560 ที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

  และ ครั้งที่ 28 ปี2561 ที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

  อบรมสัมนา
 

- ฝึกอบรมชุดฝึกนิวเมติกส์ไฟฟ้า

- ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การผลิตหนังสือรูปแบบใหม่(iBook)

- โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

- ฝึกอบรมการยิงปืนพก ระดับพื้นฐาน (ค่ายเสนีย์รณยุทธ)

- ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

- ฝึกอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา RMS 2007

- ฝึกอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

- ฝึกอบรมการสร้างสื่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio

- ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่ โดยใช้ LABVIEW

- ฝึกอบรมการเสริมสร้างด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

- ฝึกอบรมโครงการนำร่องสถานศึกษาต้นแบบสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

- ฝึกอบรมนักจัดรายการวิทยุเครือข่ายวัฒนธรรม

- โครงการประชุมสัมนาการเตรียมความพร้อมการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

- ฝึกอบรมการวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบแอนาล็อค

- ฝึกอบรมการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

- อบรมสัมนาบุคลากรเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

- ร่วมประชุมสัมนายุทธศาตร์การพัฒนาการเรียนการสอนสู่การประกันคุณภาพในสถานศึกษา

- ร่วมประชุมสัมนาโครงการด้านยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

- โครงการ English for Communication

- โครงการครูกัลยาณมิตร (ครูค่ายอาสา)

- ประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

- โครงการอบรมสัมนาการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการวิจัยในชั้นเรียน

- อบรมเชิงปฎิบัติการ "เทคนิคการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม"

- อบรมหลักสูตร "อุปกรณ์เซ็นเซอร์และการควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม"

- อบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ Visual Basic ในงานอิเล็กทรอนิกส์"

- อบรมโครงการเทคนิคการสอนโดยใช้สื่ออนไลน์ Google Classroom รุ่นที่2

- อบรมเทคนิคการติดตั้งระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล DVB-T2 

  ควบรวมกับระบบทีวีรวม (MATV) ในอาคารสูง

- อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพการสอนภาคปฏิบัติงานด้านไมโครคอนโทรลเลอร์

  ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ(Internet of Things:Iot)

-โครงการอบรมสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วนด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 

 


 

ระบบฐานข้อมูล E-SSR รายบุคคล

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01  2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02  2.3(3) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03  2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04  2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05  2.3(5) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06  2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07  3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08  3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09  3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10  3.1(1) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11  3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12  3.2(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13  3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14  3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15  3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16  3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17  3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18  3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19  3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20  1.2 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21  3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร
       

ย้อนกลับ