เครื่องตรวจจับไฟฟ้ากระแสสลับ

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:02 น. 489 ครั้ง นายวีระวัฒน์

ชื่อสิ่งประดิษฐ์
เครื่องตรวจจับไฟฟ้ากระแสสลับ

 

ผู้ดำเนินการวิจัย
นายนัฐพล จันดาหาร
นายปณิธิ กองกูล
นางสาวนิภาพร พยุงวงค์
นายกัมปนาท ศรีมูลตรี
นายนัทธพล วิชาคำ

 

ที่ปรึกษา
นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
นายวัชชิระ สังฆะมณี
นายชาญวิทย์ ศรีสิงห์

 

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

ปี พ.ศ. 2560

 

บทคัดย่อ
       เนื่องจากในปัจจุบัน การปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้ามีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สถานศึกษาและตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีการใช้งานไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งการใช้งานต้องมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่สูง สามารถทำให้ถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ จากเหตุผลดังกล่าว กลุ่มผู้วิจัยจึงมีแนวคิดทำสิ่งประดิษฐ์ เครื่องตรวจจับไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อเป็นเครื่องมือที่มีราคาถูก และสามารถพกพาไปใช้งานได้ทุกที่ แนวคิดในการสร้างเครื่องตรวจจับไฟฟ้ากระแสสลับเริ่มต้นจากการศึกษาหาข้อมูลหลักการทำงานของเครื่องต้นแบบ และนำมาวางแผนในการสร้างชิ้นงานโดยเน้นแนวความคิดการสร้างที่ไม่ซับซ้อนเพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และใช้ทุนงบประมาณที่ต่ำและนำไปใช้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 

ประโยชน์และคุณลักษณะ
       เครื่องตรวจจับไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้สำหรับตรวจจับไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อป้องกันอันตรายจากการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าตามสายไฟและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า เพื่อเป็นเครื่องต้นแบบและพัฒนาต่อไปและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า ลักษณะการใช้งานเครื่องตรวจจับไฟฟ้ากระแสสลับโดยการนำเครื่องตรวจจับไฟฟ้ากระแสสลับในส่วนของสายอากาศ ไปทำการตรวจจับในระยะห่างประมาณ 2–5 เซนติเมตร โดยไม่ต้องสัมผัสกับจุดที่ต้องการตรวจจับ
       1. สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า
       2. เพื่อให้มีเครื่องต้นแบบในการพัฒนาประสิทธิภาพต่อไป
       3. สามารถตรวจจับไฟฟ้ากระแสสลับได้จริง

รูปภาพประกอบ :