เจตคติที่มีต่อการเรียนของผู้เรียนในเนื้อหา การเขียนโปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร์

งานวิจัยในชั้นเรียน วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561, เวลา 10:02 น. 344 ครั้ง นายประเสริฐ

    ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของการเรียนรู้โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านการเรียน โดยเห็นว่าการเรียนรู้เป็น คุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุมตนเองได้ทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม ผู้ที่มีการเรียนรู้จะเป็นบุคคลที่รู้จัก กาลเทศะ สนใจและเอาใจใส่ต่อสังคม เป็นผู้ที่มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม จากการศึกษาความหมายและขอบข่ายและพฤติกรรมของการเรียนรู้ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญ ของการเรียนรู้ในห้องเรียน ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่อง “เจตคติที่มีต่อการ เรียนของผู้เรียนในเนื้อหาการเขียนโปรแกรมควบคุมดีวีมอเตอร์” ของนักเรียนระดับ ปี2 กลุ่ม 1 แผนกช่าง อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

   ในสังคมที่มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การพัฒนาเหล่านี้จ าเป็น ต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ประการเกื้อหนุนกัน แต่ปัจจัยหลักของการพัฒนา จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพ ซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพนั้น จะต้องมีคุณสมบัติทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่ ดีมีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ มีความอดทน ขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก เผชิญปัญหา และอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่น คุณสมบัติเหล่านี้จ าเป็นต้องถูกหล่อหลอมให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลในรูปของค าว่า “การเรียนรู้” การเรียนรู้เป็นวัฒนธรรมของสังคมที่ทุกคนต้องปฏิบัติ เพราะจะท าให้บุคคลสามารถพัฒนาขีด ความสามารถ เพื่อน าไปประกอบอาชีพ ที่ทุกคนควรสร้างขึ้นสาหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง ท าให้คนเรา บรรลุจุดหมายของชีวิตประสบความสุขความเจริญในชีวิต จึงเป็นการเรียนรู้ที่ครูควรสร้างสรรค์ให้เกิดแก่ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพราะถ้านักศึกษามีการเรียนรู้ในตนเองจะท าให้น าไปใช้ในทาง ที่ดีงามและประสบความส าเร็จในชีวิต จึงต้องด าเนินการเรียนรู้ให้เกิดผลอย่างจริงจัง นักศึกษานั้นนับว่าเป็น ทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญที่สุดของประเทศ หากไม่ได้เตรียมพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรที่ดีแล้ว การ พัฒนาประเทศอาจจะเป็นไปได้ไม่เต็มที่ จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้เป็นลักษณะที่จ าเป็นต้องปลูกฝังให้กับนักศึกษา เมื่อนักศึกษามีการเรียนรู้เป็นพื้นฐาน ผลที่สุดก็จะการพัฒนาต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ซึ่งจะท าให้ ประเทศชาติก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของการเรียนรู้โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านการเรียน โดยเห็นว่าการเรียนรู้เป็น คุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุมตนเองได้ทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม ผู้ที่มีการเรียนรู้จะเป็นบุคคลที่รู้จัก กาลเทศะ สนใจและเอาใจใส่ต่อสังคม เป็นผู้ที่มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎของสังคม จากการศึกษาความหมายและขอบข่ายและพฤติกรรมของการเรียนรู้ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญ ของการเรียนรู้ในห้องเรียน ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่อง “เจตคติที่มีต่อการ เรียนของผู้เรียนในเนื้อหาการเขียนโปรแกรมควบคุมดีวีมอเตอร์” ของนักเรียนระดับ ปี2 กลุ่ม 1 แผนกช่าง อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559